Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ THÔNG TRI

THOẢ THUẬN GIƯĂ NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ VIETNAMSINGLE.COM

Xin đọc kỹ bản thoả thuận này. Bạn phải thoả thuận những điều khoản và điều kiện này trước khi mua hay sử dụng những dịch vụ do VietnamSignle.com cung cấp. Việc sử dụng này cuả bạn với VietnamSingle.com bị chi phối bởi tất cả những điều khoản, điều kiện và thông tri ghi trong bản thoả thuận này.

SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ

VietnamSingle.com có thể có những quảng cáo, dịch vụ điện thư, trang mạng cá nhân, tuyển tập h́nh ảnh, hay những nơi chốn ghi chép thông điệp có mục đích giúp bạn giao lưu với người khác. Khi sử dụng VietnamSingle.com, bạn thoả thuận những chủ trương chính sách sau đây:

Bạn thoả thuận dùng những dịch vụ chỉ để  đăng, gởi và nhận những thông điệp và chất liệu thích hợp. Bạn phải thoả thuận rằng, khi sử dụng dịch vụ, bạn bị nghiêm cấm làm những việc dưới đây:

  1. Không được biến đổi, sao chép, phân phối, chuyển tải, phô diễn, biến chế, tái tạo, ấn hành, tŕnh lấy tác quyền, mô phỏng, chuyển nhượng hay bán lại bất cứ những thông tin nào, dịch vụ nào do VietnamSingle cung cấp, cho những mục đích thương mại.

  2. Không được hăm doạ, phỉ báng, hành hạ, xách nhiễu, ŕnh rập hay hành động nào khác mà vi phạm quyền pháp qui cuả người khác.

  3. Không được ấn hành, đăng tải, tải lên mạng, phân phát hay phổ biến tất cả những ǵ là đề mục, danh tánh, chất liệu hay thông tin, khi chúng có tính chất không thích hợp, tục tĩu, ô uế, xúc phạm, thô bỉ, dâm ô, bôi nhọ, công xúc, có hại, hù doạ, ác ư, hay xâm phạm đời tư người khác, thù hận, v́ lư do ṇi giống hay sắc tộc, hay bất cứ lư do nào không nên hay bị luật pháp cấm.

  4. Không được đang tải, tải lên mạng những tài liệu khiêu dâm, hay bất cứ tư liệu nào xuất phát từ kỳ thị ḍng giống, sắc tộc, tôn giáo hay khuynh hướng chính trị.

  5. Không được đăng tải hay quảng cáo những thứ sau đây : vũ khí, chất nổ, đạn dược, những vật đánh cắp, hay bất cứ  những thứ nào bất hợp pháp mà luật pháp nghiêm cấm.

VietnamSingle.com không theo ḍ bất cứ thành viên sử dụng nào. Tuy nhiên, VietnamSingle.com dành quyền xem xét các tài liệu đăng trên mạng cuả ḿnh, và xoá bỏ những tài liệu đó bằng quyền cuả ḿnh mà thôi. VietnamSingle.com dành quyền khước từ hay chấm dứt dịch vụ cho ngướ sử dụng bất kỳ lúc nào người sử dụng có hành động vi phạm những điều lệ sử dụng, hay nếu cần, bảo vệ những quyền pháp qui cuả chúng tôi, hay nếu những thông tin có liên quan đến hành vi hăm hại, đă xẩy ra hay mới hăm doạ làm, tác hại đến an ninh an toàn cuả người sử dụng Vietnam Single.com, cuả website này, hay cuả công chúng.

VietnamSingle.com luôn luôn dành quyền tiết lộ bất cứ thông tin nào mà VietnamSingle.com cảm thấy cần thiết để thoả măn bất cứ luật lệ hay qui định pháp lư hiện hành, hay theo yêu cầu cuả chính phủ, hay viết lại bài đăng hoặc từ chối đăng hay cứ xoá bỏ những thông tin hay tài liệu , xoá bỏ toàn bộ hay cục bộ, cũng hoàn toàn là quyền cuả VietnamSingle.com.

VietnamSingle.com dành quyền huỷ bỏ bất cứ những liệt kê hay lời rao vào bất cứ lúc nào v́ bất cứ lư do nào, có qui lỗi hay không qui lỗi, và dành quyền cấm cản hay giới hạn bắt cứ người sử dụng hưởng dịch vụ nào, bất cứ lúc nào, có qui lỗi hay không qui lỗi.

VietnamSingle.com không điều khiển hay yểm trợ những nội dung, lời lẽ hay thông tin tŕnh bày trên mạng, nên VietnamSingle.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào xuất phát từ việc tham gia cuả các bạn trong dịch vụ giao lưu này, giưă bạn và những người sử dụng khác.

Những quảng cáo mà VietnamSingles.com để cho đăng chỉ là giúp các bạn bán và mua hàng, chứ VietnamSingle.com không dính dấp ǵ đến bất cứ chuyển nhượng nào giưă bạn và phiá người dùng website để quảng cáo. Bạn sử dụng quảng cáo và dịch vụ quảng cáo là tự nguyện chấp nhận rủi ro nếu có, nên VietnamSingle,com không chịu bất cứ trách nhiệm ǵ về việc sử dụng dịch vụ và bất cứ hành động nào xuất phát từ việc bạn hay người khác tham gia vào những dịch vụ này.

Bạn phải tuân thủ tất cả mọi luật lệ và qui định hiện hành liên quan đến việc sử dụng những dịch vụ.  Khi bán bất cứ món hàng nào, bạn coi như đă bảo đảm rằng bạn có quyền pháp lư để bán món hàng đó.

Bạn thoả thuận rằng VietnamSingle.com có thể ấn định những giới hạn liên quan đến việc sử dụng dịch vụ do VietnameSingle.com cung cấp, số ngày tối đa dành cho các quảng cáo hay những quảng cáo miễn phí, hay bất cứ lời rao nào, mà VietnamSingle.com sẽ duy tŕ cho đến hết một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Bạn thoả thuận rằng VietnamSingle.com không có trách nhiệm hay liên đới nào khi xoá bỏ các lời rao hay nội dung khác, mà dịch vụ này đă duy tŕ hay truyền tải. Bạn nh́n nhận rằng VietnamSingle.com được dành quyền xoá bỏ trương mục nêu trương mục đó bất động trong một thời gian quá lâu

Bạn hiểu và thoả thuận rằng VietnamSingle.com hoạt động như nguyên trạng và có sao như vậy. VietnamSingle.com không chịu trách nhiệm về những bảo đảm tính chính xác, chất lượng, danh mục, tính thích hợp, hay tiêu chuẩn hàng hoá. VietnamSingle.com không chịu liên đới trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả, hay trách nhiệm về những diễn biến xảy ra ngoài tầm kiểm soát trực tiếp cuả chúng tôi.

CHẤM DỨT HAY GIỚI HẠN BỚT SỬ DỤNG TRƯƠNG MỤC

VietnamSingle.com dành quyền, và tuỳ tiện, khước từ hay chấm dứt những dịch vụ mà VietnamSingle cung cấp vào bất cứ lúc nào, mà không cần báo trước.

TU CHỈNH ĐIỀU LỆ

VietnamSingle.com dành quyền thay đổi hay cập nhật từng lúc những điều khoản điều kiên va thông tri liên quan đến những dịch vụ mà VietnamSingle.com cung cấp. Các bạn có trách nhiệm phải thường xuyên xem xét lại những điều khoản và điều kiện này, cũng như những điều khoản thêm vào, như đăng tải trên mạng này. Khi tiếp tục sử dụng VietnamSingle.com và những dịch vụ nó cung cấp, bạn đă thoả thuận tất cả những điều khoản điều kiện và thông tri cuả nó.

THAY ĐỔI HAY CẬP NHẬT WEBSITE

VietnamSingle.com dành quyền thay đổi hay cập nhật website này mà không cần báo trước.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho các bạn. V́ vậy website co thể thỉnh thoảng cần chúng tôi cập nhật mà không thông báo trước.

 

 

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network